We gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over jouw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die je aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. Lees hoe we cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Voorkeuren" te klikken.

Privacy Voorkeuren

Wanneer je onze website bezoekt, kan de website informatie via jouw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Aangezien we jouw recht op privacy respecteren, kun je ervoor kiezen om het verzamelen van gegevens van bepaalde soorten diensten niet toe te staan. Als je deze services niet toestaat, kan dit echter van invloed zijn op je ervaring.


Algemene Voorwaarden

Het 2LRN4 security awareness platform en de daarop aangeboden cursusmaterialen zijn producten van Cyber Inc security bv. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van welke aard dan ook tussen Cyber Inc Security bv (hierna te noemen ‘Cyber Inc.’) en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1 Definities
 1. Cyber Inc. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 69855242
 2. De Opdrachtgever: degene die met Cyber Inc. de overeenkomst is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ‘Cyber Inc.’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘Cyber Inc.’ en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
 5. Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ‘Cyber Inc.’ en Opdrachtgever.
2 Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘Cyber Inc.’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht ‘Cyber Inc.’ niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door ‘Cyber Inc.’. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien ‘Cyber Inc.’ deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. ‘Cyber Inc.’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Cyber Inc.’. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Cyber Inc.’ mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 3. ‘Cyber Inc.’ kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
3 Overeenkomst
 1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en ‘Cyber Inc.’ een overeenkomst van opdracht.
4 Algemene verplichtingen van partijen
 1. ‘Cyber Inc.’ verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtgever en ‘Cyber Inc.’ zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan ‘Cyber Inc.’, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever en ‘Cyber Inc.’ zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 4. ‘Cyber Inc.’ verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
5 Duur overeenkomst
 1. ‘Cyber Inc.’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. Indien door ‘Cyber Inc.’ in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ‘Cyber Inc.’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Cyber Inc.’ zijn verstrekt, heeft ‘Cyber Inc.’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. ‘Cyber Inc.’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Cyber Inc.’ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6 Betaling en incassokosten
 1. Opdrachtgever dient ‘Cyber Inc.’ te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ‘Cyber Inc.’ aan te geven wijze.
 2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,–
 4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. ‘Cyber Inc.’ is gerechtigd de prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van de CBS-prijsindex: Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100.
7 Auteursrecht en licentie
 1. Op elk werk van ‘Cyber Inc.’ is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt van ‘Cyber Inc.’ een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door ‘Cyber Inc.’ in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de ‘Cyber Inc.’.
 5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van ‘Cyber Inc.’ te vermelden.
8 Intellectueel eigendom
 1. ‘Cyber Inc.’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘Cyber Inc.’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Cyber Inc. behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.
9 Aansprakelijkheid
 1. ‘Cyber Inc.’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Cyber Inc.’ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ‘Cyber Inc.’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ‘Cyber Inc.’ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. ‘Cyber Inc.’ is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die ‘Cyber Inc.’ met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij ‘Cyber Inc.’ te zijn ingediend.
10 Vrijwaring
 1. De Opdrachtgever vrijwaart ‘Cyber Inc.’ voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
11 Geschillen
 1. Geschillen tussen Opdrachtgever en ‘Cyber Inc.’ naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechter van de vestigingsplaats van ‘Cyber Inc.’.
 2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
12 Wijziging algemene voorwaarden
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.